Ubytovací řád

 1. Penzion je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti.
 2. Penzion může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 3. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat od 14.00 do 20.00 - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li doba pobytu předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10.00 hodin. Do této doby musí host pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 5. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. V pokoji a prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 7. V pokojích není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.
 8. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v penzionu.
 9. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, příp.zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám.
 10. Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány vedení penzionu do úschovy proti potvrzení.
 11. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy.
 12. Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.
 13. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení.
 14. V celém objektu penzionu je kouření zakázáno.
 15. Ubytování se psy nebo jinými zvířaty je zakázáno. (Mimo předem dohodnuté objednávky.)
 16. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při odjezdu hosta , není-li předem sjednáno jinak.
 17. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamknout dveře.
 18. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit.

 

Příjemný pobyt Vám přeje Mahlerův penzion „Na hradbách“

Mahlerův penzion
Terasa Mahlerova penzionu
Mahlerův penzion-pohled na zahrádku z terasy
Terasa Mahlerova penzionu, pokoj 53

O nás